Monthly Archives:September 2016

Byatfmotiontechs

รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด

วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป สนใจติดต่อฝ่ายบุคคล

Byatfmotiontechs

รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์

วุฒิการศึกษา ปวช- ปวส ขึ้นไป